Provozní řád

Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD TENISOVÉHO ODDÍLU TJ SLAVOJ ČESKÝ TĚŠÍN


Článek 1 – Vstup na kurty

Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době po zaplacení hracího poplatku, u členů tenisového oddílu po zaplacení členského příspěvku, který návštěvník (člen oddílu) uhradí u hospodáře. Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce TO.

Rezervace tenisového kurtu je možno provést u správce tenisových kurtů na základě rozvrhu a herního plánu. Rozvrh a herní plán bude v rámci možností umístěn na přístupném místě v areálu tenisových kurtů.

Herní doba na tenisových kurtech je stanovena zpravidla na 60 minut. V rámci této herní doby je návštěvník povinen provést i úklid tenisového kurtu.


Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků

Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Vstup na kurty je možný pouze za účelem provozování sportovní činnosti.

Vstupovat na kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi nebo obuvi, která povrch hřiště neponičí.

Provozovatel neodpovídá za škody na odložených věcech osob v šatnách či dalších prostorách areálu tenisových kurtů. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u správce, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu.
Každý hráč je před ukončením hrací doby povinen uklidit tenisový kurt podle instrukcí správce tenisových kurtů.


Článek 3 – Rezervace hrací doby a kurtů

3A – Členové tenisového oddílu

Členové TO mohou využívat tenisové kurty denně v době od 9.00 do 20.00 hod., popř. dle povětrnostních podmínek. O možnosti využívání kurtů rozhoduje správce kurtů podle pokynů tenisového výboru.

Rezervace tenisového kurtu se provádí výlučně u správce kurtu na tabuli rozvrhu.

Rezervaci si provádí po dohodě se správcem kurtu člen osobně, v případě telefonické dohody rezervuje hrací čas pro člena správce kurtu.  Rezervace se provádí v rozvrhu na volné pole vymezující den a hodinu, kterou chce rezervovat pro svoje hraní.

Po dohodě s vedením oddílu a správcem tenisového areálu si může člen oddílu zajistit dlouhodobější rezervaci (pravidelný den a hodinu v týdnu).

Pokud nebude moci člen využívat rezervovaných prostor pro své hraní může si zajistit náhradu z řad členů. Tuto změnu je povinen ohlásit správci, a to nejpozději 15 minut před začátkem jeho hracího času. Pokud nemůže rezervovaný prostor využít pro sebe vůbec, je opět povinen správci ohlásit tuto skutečnost v době nejpozději 15 minut před začátkem jeho hracího času. Uvolněný hrací prostor je správce kurtů oprávněn obsadit případným jiným zájemcem.

Pokud se člen nedostaví do 10 minut po zahájení jeho vymezeného hracího času a ani správci kurtů nenahlásil pozdější příchod na kurty, je správce kurtů oprávněn obsadit kurt případným jiným zájemcem (členem oddílu, návštěvníkem) o hraní na tenisových kurtech.


3B – Tenisová škola žáků a dorostu

Členové – žáci a dorost jsou oprávněni využívat tenisové kurty denně v době od 9.00 do 18.00 hod.

Před zahájením sezóny hraní v tenisovém areálu jsou jednotliví trenéři povinni nahlásit potřebu rezervace jednotlivých kurtů a hodin pro činnost tenisové školy. Po dohodě  vedením oddílu budou na rozvrhu pro jejich činnost rezervovány hrací dny a hodiny.

Pokud nebude moci trenér využít rezervovaný prostor pro tréninky, může zajistit si náhradu z řad členů TO. Tuto změnu je povinen ohlásit správci, a to nejméně 15 minut před začátkem jeho rezervovaného času. Pokud nemůže rezervovaný prostor využít vůbec, je opět povinen správci ohlásit tuto skutečnost v době nejpozději 15 minut před začátkem rezervované hrací doby. Uvolněný hrací prostor je správce kurtů oprávněn obsadit případným jiným zájemcem.

Trenéři jsou povinni zajistit, aby v době tréninku byla vždy přítomna alespoň 1 osoba starší 18 let, která bude odpovídat za bezpečný průběh tréninku žáků a dorostu.


3C – Návštěvní (externí zájemce) o hru na tenisových kurtech

Návštěvníci tenisového areálu mohou využívat tenisové kurty denně v době od 9.00 do 20.00 hodin popř. dle povětrnostních podmínek.

Rezervaci provádí návštěvníkovi výlučně správce kurtu. Rezervace se vyznačí v rozvrhu na volné pole vymezující den a hodinu, kterou chce návštěvník rezervovat pro své hraní.

Pokud nebude moci návštěvník využít rezervovaný prostor pro své hraní, může si zajistit náhradníka, který tuto skutečnost ohlásí správci nejpozději při příchodu do tenisového areálu. Pokud nemůže rezervovaný prostor využít pro sebe vůbec, je povinen správci ohlásit tuto skutečnost v době nejpozději 15 minut před začátkem jeho hracího času. Správce kurtu v tomto případě po dohodě rezervuje jiný volný hrací termín. Uvolněný hrací prostor je správce kurtu oprávněn obsadit případným jiným zájemcem.


Článek 4 – Zakázané činnosti v areálu

Chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek.

Rušit či jinak omezovat ostatní návštěvníky při jejich hře.

Znečisťovat prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.

Jezdit na kole a nechat volně pobíhat psy.

Celoročně platí přísný zákaz kouření v celé budově.


Článek 5 – Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude vykázán návštěvník či člen TO,  který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení Městskou policií a Policií ČR. Tento Provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky kurtů. Změny Provozního řádu a výjimky povoluje výbor TO.

Tenisový oddíl TJ Slavoj Český Těšín, ul. Dr. Slámy, Český Těšín, 737 01