Členská schůze 2020


Výmluvný signál členské základny – přítomno pouze 29 ze 116 členů TO


Zasedání valné hromady Tenisového oddílu TJ Slavoj Český Těšín z 29. ledna 2020.
1. Zahájení zasedání VH – zasedání zahájil předseda TO Jakub Rašík, který přivítal všechny přítomné.

2. Schválení programu VH – návrh programu VH přednesl Jakub Rašík. Program byl schválen.

3. Schválení pracovních komisí – mandátová, návrhová, volební – Za členy mandátové komise byli zvoleni: Eva Fajová, David Adámek, Ladislav Dorotík.
Za členy návrhové komise byli zvoleni: Miloš Vavrys, Karel Hota, Václav Dziubek. Za členy volební komise byli zvoleni: Robert Bojda, Přemek Bodský, Patrik Ryboň.

4. Zpráva o činnosti TO za rok 2019 – informaci o činnosti TO za rok 2019 přednesla členka výboru TO Dáša Szturcová.

5. Výčet domácích turnajů spolu s vyhodnocením nejlepších závodních hráčů za rok 2019 předložila, resp. vyhodnotila Dáša Szturcová.

6. Zpráva o hospodaření TO za rok 2019 – zprávu o hospodaření TO za rok 2019 přednesl Jakub Rašík.

7. Zpráva revizní komise – zprávu revizní komise přednesl Zdeněk Blinka.

8. Zpráva mandátové komise – předsedkyně komise Eva Fajová konstatovala, že VH není usnášení schopná; přítomno je 29 ze 116 členů TO. Proto předseda TO Jakub Rašík navrhl přítomným členům TO uplatnit příslušný paragraf jednacího řádu a posečkat 30 min. a poté pokračovat v zasedání s tím, že VH bude usnášení schopná. Přítomní členové TO s tímto návrhem souhlasili a po 30 min. zasedání pokračovalo.

9. Diskuse:
Jakub Rašík – 1) Se kriticky vyslovil ke slabé účasti členů TO na VH 2) Zmínil nutnost přihlášek na veteránské soutěže okresu do 20. 2. 2020 3) Konstatoval, že zájem o brigády stále klesá a apeloval na členy TO, aby byli v té věci nápomocni. 4) Požádal přítomné členy TO, aby pomohli získat dalšího správce (stávající správce Frederik Podgorski je na vše prakticky sám) 5) Vyslovil záměr výboru TO požádat odbor ŽP města Český Těšín o pokácení 16 stromů/borovic s tím, že budou vysazeny jiné stromy, které jsou pro provozování tenisu v daných místech vhodnější. 6) Zmínil záměr spřáteleného tenisového klubu Ogniwo Cieszyn vystavět novou tenisovou halu v blízkosti koupaliště v Cieszynie jako projekt EU ve spolupráci českotěšínským TO v hodnotě E 40 tis..
Přemek Bodský – vznesl kritiku na nové klubové webové stránky www.klubtenistesin.cz (pokulhává aktuálnost – včasná informovanost, kvalita i přehlednost)

10. Volba nového výboru – předseda volební komise Robert Bojda zahájil volby. Kandidáty do nového výboru TO byli: Wojtyla Pavel, Košut René, Banáš Radek a Rašík Jakub.

11. Výsledky voleb – VH jednomyslně zvolila výše uvedené členy do výboru TO pro funkční období 2020 – 2021.
Valná hromada tyto členy revizní komise pro rok 2020-2021 jednomyslně schválila.

12. Plán práce na rok 2020 – Jakub Rašík v plánu činnosti na rok 2020 vyslovil záměr spolupracovat se sportovním klubem Ogniwa Cieszyn ve společném projektu EU ve výstavbě kryté haly v Cieszynie. Požádal rovněž přítomné členy o podporu ve věci organizace a pořádání tradičních turnajů v závodním tenise mládeže i amatérů/dospělých.

13. Návrh rozpočtu 2020 – Staronový člen výboru TO Jakub Rašík, seznámil plénum s výší finanční částky na BÚ
(k 31. 12. 2019), která je 157.212Kč.
V rozpočtu TO na rok 2020/2021 se počítá s finančními prostředky ve výši 300.000 Kč. (Je počítáno za členské příspěvky, sponzorské dary a dotace TJ a MŠMT; nevylučuje se možnost zvýšit členské příspěvky )

14. Zpráva návrhové komise – Návrhová komise předložila členům TO návrh znění jednotlivých usnesení, které zaznamenala v průběhu zasedání VH.

15. Schválení usnesení VH tenisového oddílu – Valná hromada schválila jednotlivé body usnesení jako celek.

16. Ukončení zasedání Valné hromady – Člen výboru TO Jakub Rašík poděkoval staronovému výboru TO za dosavadní činnost a přítomným členům za jejich aktivní přístup.
Poté zasedání ukončil.

Zapsal: Miloslav Vavrys
Ověřil: Jakub Rašík


Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *