Členské schůze 2018


Navrhované  změny nebyly akceptovány – karavana jede dál
3. 2. 2018 | ZÁPIS ČLENSKÉ SHŮZE TO TJ SLAVOJ Č. TĚŠÍN

Český Těšín, 31. ledna 2018; Klubovna TO


1. Zahájení zasedání VČS – zasedání zahájil člen výboru/předseda TO Jakub Rašík, přivítal všechny přítomné a hosty JUDr. Muroně a předsedu okresního svazu tenisu p. Vlka.

2. Schválení programu VČS – Návrh programu VČS přednesl Jakub Rašík. Program byl schválen. Návrh Miloše Rusnioka k bodu 8 – na rozšíření počtu členů výboru TO na 7 – neprošel.

3. Schválení pracovních komisí – mandátová, návrhová, volební – Za členy mandátové komise byli zvoleni: Eva Fajová, Karel Bolek, Radek Lipina.
Za členy návrhové komise byli zvoleni: Miloš Vavrys, Zdeněk Blinka, Alena Dudová. Za členy volební komise byli zvoleni: Robert Bojda, Jiří Černý, Marek Duda.

4. Zpráva o činnosti TO za rok 2017 – informaci o činnosti TO za rok 2017 přednesla členka výboru TO Dáša Szturcová.

5. Zpráva o hospodaření TO za rok 2017 – zprávu o hospodaření TO za rok 2017 přednesl člen revizní komise Robert Bojda.

6. Zpráva revizní komise – Robert Bojda informoval, že revizní komise nenašla žádné nesrovnalosti v účetnictví TO.

7. Zpráva mandátové komise – předsedkyně komise Eva Fajová konstatovala, že VČS je usnášení schopná; přítomná je nadpoloviční většina členů (66). Na schválení návrhu VH je zapotřebí 34 hlasů.

8. Diskuse

p. Vlk – Kladně zhodnotil činnost dosavadního výboru TO; vyzvedl práci J. Rašíka.

B. Muroň – Oživil vzpomínky na počátky tenisového dění v Českém Těšíně.

R. Banáš – Za provoz bufetu sdělil, že prodej pro nečleny TO nebude počínaje sezónou 2018 možný.

P. Lipina – Navrhl změnit dosavadní systém tréninku dětí včetně finanční odměny trenéra.

9. Volba nového výboru – Předseda volební komise Jiří Černý zahájil volby a vyzval jednotlivé kandidáty (10), aby přednesli svou vizi a důvod proč kandidují do nového výboru TO. Kandidáti se vyjádřili ve smyslu pomoci mládežnickému tenisu, při organizování tenisových soutěží, většího zprůhlednění financování hospodaření včetně odměňování trenérů a zavedení určitého kompromisu mezi amatérským a závodním tenisem.

S příspěvkem k vizím kandidátů vystoupil místopředseda TJ Slavoj Český Těšín – Ivan Makaj; sdělil, že je třeba podporovat víc mládež, zvýšit roční poplatky aktivních členů a snažit se získat další sponzory. Následně se rovněž o nutnou podporu mládeže ve sportu všeobecně zasadil pan Vlk. Zdeněk Blinka připomněl velké zásluhy o rozvoj tenisu v Č. Těšíně zesnulého bývalého předsedy TJ Slavoj a TO – Jiřího Pavlíka.

10. Výsledky hlasování

Výsledky prvního kola voleb: Wojtyla Pavel 52 hlasů, Košut René 48, Banáš Radek 43, Rašík Jakub 38, Szturcová Dagmar 30, Lipina Petr 25, Zamazal Petr 25, Rusniok Miloš 16, Lipina Radek 15, Hota Karel 7.

Volební komise konstatovala, že Wojtyla Pavel, Košut René, Banáš Radek a Rašík Jakub byli právoplatně zvoleni za členy nového výboru TO. Pátý kandidát v pořadí nedosáhl nadpoloviční většiny hlasů, proto volební komise vyhlásila druhé kolo pro doplnění stanoveného počtu (5) členů výboru.

Výsledky druhého kola voleb: Szturcová Dagmar 25 hlasů, Lipina Radek 15, Zamazal Petr 13, Lipina Petr 6, Rusniok Miloš 2, Hota Karel 0,
Volební komise konstatovala, že Szturcová Dagmar byla ve druhém kole voleb právoplatně zvolena do nového výboru.

11. Po ukončení voleb do výboru, byl Jakubem Rašíkem vznesen návrh na volbu revizní komise pro rok 2018-2019. Byli navrženi: Vladislav Martynek, Zdeněk Blinka, Robert Bojda. VČS tyto členy revizní komise pro rok 2018-2019 jednomyslně schválila. (*Poznámka: Tento bod nebyl zařazen do Programu zasedání VČS; byl zařazen dodatečně a se schválením VČS.)

12. Plán práce na rok 2018 – Jakub Rašík v plánu činnosti na rok 2018 naznačil záměr dosavadního výboru uspořádat Memoriál J. Pavlíka v kategorii dětí/žactva. (V dohledné době proběhne výběr vhodného turnaje za tímto účelem.) Požádal rovněž přítomné členy o podporu ve věci organizace a pořádání tradičních turnajů v závodním tenise mládeže i amatérů/dospělých.

13. Návrh rozpočtu 2018 – Kooptovaný člen do revizní komise, Robert Bojda, seznámil plénum s výší finanční částky na BÚ, která je 448.000 kč.
V rozpočtu TO na rok 2018/2019 se počítá s finančními prostředky ve výši 440.000 kč. S ohledem na oslavy 90. výročí založení tenisu v Č. Těšíně, stoupnou nároky na rozpočtové výdaje.

14. Zpráva návrhové komise – Návrhová komise předložila členům TO návrh znění jednotlivých usnesení, které zaznamenala v průběhu zasedání VČS.

15. Schválení usnesení VČS tenisového oddílu – VČS schválila jednotlivé body usnesení jako celek.

16. Ukončení zasedání VČS – Staronový člen tenisového výboru René Košut poděkoval odstupujícímu členu výboru Petru Zamazalovi za jeho obětavou činnost. Na dotaz z pléna, jak to bude v budoucnu s webovými stránkami tenisu, odpověděl Ivan Makaj, že existují oficiální stránky TJ Slavoj, kde jsou zároveň uvedeny i ostatní oddíly Slavoje; Dáša Szturcová bude za účelem zkvalitnění stávajících stránek (www.tenis.tjslavojct.cz) iniciovat schůzku s administrátorem webu (www.tenistesin.cz) – Vlastimilem Alexou , aby se tato doposud nevyřešená otázka vyřešila.

Předseda tenisového oddílu v zastoupení, Jakub Rašík, poděkoval všem přítomným členům za aktivní přístup a zasedání ukončil.

Po ukončení VČS se sešel nový výbor oddílu, kde si mezi sebou zvolil předsedu Jakuba Rašíka na dvouleté období..

Zapsal: Miloslav Vavrys, Ověřil: Jakub Rašík
9. 11. 2018 | ZÁPIS NÁHRADNÍ* ČLENSKÉ SCHŮZE TO TJ SLAVOJ Č. TĚŠÍN

Český Těšín, 7. listopad 2018; Klubovna TO

(*Vzhledem k tomu, že plánovaná členská schůze nebyla v době jejího začátku v 17 hod. usnášení schopná, uskutečnila se po uplynutí 15 min, tj. v 17.15 hod. náhradní členská schůze z přítomných členů podle původního programu zasedání.)


1. Zahájení NČS – zasedání zahájil člen výboru/předseda TO Jakub Rašík, přivítal všechny přítomné.

2. Schválení programu NČS – Návrh programu NČS přednesl Jakub Rašík. Program byl schválen.

3. Volba mandátové a návrhové komise

– Členkou mandátové komise byla zvolena Eva Fajová

– Členem návrhové komise byl zvolen Miloš Vavrys

4. Návrh a volba delegátů na VH TJ Slavoj Český Těšín – přítomní členové TO navrhli a zvolili za TO celkem 11 delegátů + 1 náhradníka na VH TJ Slavoj Č. Těšín.

5. Zpráva mandátové a návrhové komise

– Zprávu za mandátovou komisi přednesla Eva Fajová; sdělila, že z celkového počtu členů TO (120) je přítomno 14. Pro navržení, resp. volbu delegátů na VH TJ Slavoj Český Těšín byl tento počet členů TO NČS dostačující.

– Zprávu za návrhovou komisi přednesl Miloš Vavrys, který konstatoval, že NČS TO zvolila delegáty na VH, která se koná dne 19.11.2018 – jmenovitě:

Jakub Rašík, Pavel Wojtyla, René Košut, Radek Banáš/Jiřina Banášová, Dagmar Szturcová, Rudolf Dulava, Karel Hota, Eva Fajová, Miloš Rusniok, Zdeněk Blinka, Vladislav Martynek a jako náhradník byl zvolen Tomáš Skoupil.

6. Diskuse

R. Dulava – Vznesl dotaz na Program VH TJ Slavoj Č. Těšín konané dne 19.11.2018 a zajímal se také o současnou situaci závodního tenisu v Č. Těšíně

P. Wojtyla – Objasnil stávající obtížnou situaci ZT; poukázal na havarijní stav tělocvičny ZŠ Na Kontešinci (statika, světla); jsou zde na místě obavy ze spadnutí haly! Vyslovil také záměr žádat MěÚ Č. Těšín o dotace; tuto žádost však musí podat TJ Slavoj prostřednictvím složitého dotazníku; nyní nemáme prostor pro závodní tenis a pokud se tento stav brzy nezlepší a dotace nebude poskytnuta (max. sleva 300,- Kč pro trénink ve Vendryni je málo) a nebudou-li pro hraní podmínky, pak nadějní těšínští hráči odejdou – naše 5letá tréninková práce bude zmařena

M. Vavrys – Se tázal na podklady/detaily ohledně Oslav 90. výročí TO v KASS dne 27.102018 kvůli zveřejnění akce v místním tisku
J. Rašík – Přečetl (v rámci odpovědi M. V.) poděkování od Petra Wojtyly výboru TO, autorům bulletinu vydaném k 90. výročí založení TO a všem, kteří se na náročné oslavě podíleli

7. Závěr – Předseda tenisového oddílu Jakub Rašík, poděkoval všem přítomným členům za aktivní přístup a NČS ukončil.

Zapsal: Miloslav Vavrys

Ověřil: Jakub Rašík

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *